OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
פנייה לייעוץ אישי  האם מותר לפרסם כתב אישום לפני תום הבירור המשפטי?

  ההליך הפלילי תופס תשומת לב רבה בשדה הציבורי וחלקים נרחבים במהדורות החדשות מוקדשים לסיקור פרשיות פליליות. חלק מרכיב הסיקור של אותן פרשיות, כולל גם פירוט אודות האישומים המיוחסים למעורבים, לרבות סעיפי העבירה ועובדות כתבי האישום נגדם.

  האם מותר לפרסם כתב אישום לפני תום הבירור המשפטי?

  לפרסום עשוי להיות ערך ציבורי בשל האפשרות כי הוא יוביל להעלאת מודעות בתחומים מסוימים ויעצים את חשיבותה של הגשת תלונה בקרב קורבנות עבירה בפועל ובכוח. יחד עם זאת, בשל הנזק התדמיתי הרב שיש בפרסום זה, ישנם מספר כללים באשר למותר ואסור בפרסום כתב אישום טרם הבירור המשפטי.

  תוכן עניינים

  מהו איסור פרסום?

  המונח איסור פרסום בהקשרו הפלילי, מתייחס למצב בו פרסום פרט מסוים מתוך חקירה פלילית או הליך פלילי הם אסורים ומהווים עבירה. איסור פרסום עשוי לחול באחד משני המצבים הבאים:

  1. איסור פרסום מכוח חוק – החוק מטיל איסור על פרסום פרטים אודות הליכים משפטיים פליליים שהתקיימו בדלתיים סגורות וכן איסור פרסום שמו של חשוד בטווח של 48 שעות מעת מעצרו או עד לסיום הדיון הראשון בעניינו.
  2. איסור פרסומים מכוח החלטה שיפוטית – החוק מסמיך את בית המשפט להטיל איסור פרסום לבקשת אחד הצדדים להליך הפלילי, אם הדבר נחוץ לשם שמירה על פרטיותו, בטחונו או לשם שמירה על אינטרס מוגן אחר של אדם הקשור להליך לרבות הנאשם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהם שלבי ההליך הפלילי מעת הגשת אישום ועד תום בירור האשמה?

   ההליך הפלילי נפתח בעצם הגשת כתב אישום, אולם הוא כולל מספר שלבים אשר עשויים להביא להימשכותו לפרק זמן רב עד לסיומו. ראשיתו של ההליך לאחר הגשת האישום, הוא בהקראת האישום לנאשם וקבלת מענה הנאשם להאשמות המופנות אליו.

   ככל שהנאשם אינו מודה במיוחס לו, צפוי להתקיים משפט בו כל צד – התביעה והנאשם – יוכלו להביא את ראיותיהם בפני בית המשפט בהליך שעשוי להימשך זמן רב. בתום שלב הבאת הראיות, צפויים הצדדים להביא בפני בית המשפט את סיכומיהם לעניין האשמה ובית המשפט צפוי להכריע במסגרת הכרעת דינו האם הנאשם אשם או זכאי.

   האם ניתן לפרסם תוכנו של כתב אישום טרם בירור האשמה?

   כתב האישום נגד אדם או תאגיד כוללים את תיאור העובדות שלכאורה ביצעו, ושאותן מייחסת להם התביעה. עובדות אלו נשענות על מסד ראייתי שעבר את מסננת התביעה אולם טרם עבר את מסננת בית המשפט שהיא הקובעת לעניין הוכחת אשמתו של אדם בביצוע עבירה.

   בשלב זה ניתן לפרסם מבחינה חוקית את תוכן כתב האישום, למעט במקרים בהם קיים צו איסור פרסום מכוח החוק או החלטת בית משפט. ואולם, ראוי לזכור כי גם בשלב זה עומדת לנאשם חזקת החפות לפיה הוא נחשב חף מפשע עד שבית המשפט יוכיח כי הוא אכן אשם בביצוע העבירה המיוחסת לו בכתב האישום.

   ניתן לפרסם מבחינה חוקית את תוכן כתב האישום, למעט במקרים בהם קיים צו איסור פרסום

   מה ניתן לעשות אם הליך בו פורסם כתב האישום הסתיים בזיכוי?

   פרסום קיומו של כתב אישום כנגד אדם נעשה כדרך כלל בעת הגשתו או בסמוך לכך, אולם ההליך עצמו עשוי להתברר במשך חודשים או שנים. בכל פרק זמן זה של בירור אשמתו של הנאשם ומלחמתו על חפותו, הוא נדרש להתמודד עם הכתם שבעצם העמדתו לדין. לעיתים לצד כתם זה נלווית גם השעיה ממקום העבודה או מתפקיד ציבורי.

   חוק איסור לשון הרע מתייחס לצורך בתיקון הנזק התדמיתי שנגרם לאדם כתוצאה מפרסום דבר הגשת כתב אישום נגדו, וזאת במקרה בו הוא מזוכה בסופו של ההליך. כך, ככל שאותו אדם זוכה במסגרת ההליך עצמו או במסגרת ערערו, באפשרותו לפנות אל כלי תקשורת שפרסם את דבר הגשת האישום נגדו ולדרוש ממנו לפרסם את דבר הזיכוי מאשמה.

   פרסום כתב אישום טרם בירור האשמה – נזק הניתן לתיקון

   אדם שהוגש נגדו כתב אישום, עשוי להתמודד, לצד האישומים המיוחסים לו וההליך הפלילי שעשוי להימשך זמן רב, גם מול פרסום דבר הגשת כתב האישום בתקשורת. פרסום זה עשוי לגרום לו נזק תדמיתי, ועל מנת לתקן במידת מה את הנזק במקרה שאותו אדם יזוכה מאשמה, באפשרותו לדרוש פרסום עדכני של דבר זכאותו באמצעי התקשורת בהם פורסם כתב האישום.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי OutLawCrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף