OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
OutLawCrime_MainPic כתב אישום פלילי
פנייה לייעוץ אישי  כתב אישום פלילי [מדריך משפטי, 2023]

  OutLawCrime כתב אישום פלילי

  תוכן עניינים

  כתב אישום

  הגשת כתב אישום פלילי נגד אדם הוא מעשה אשר הסמכות לנקוט בו היא בידי המדינה וזרועות האכיפה השונות שלה.

  מדובר בהליך בעל משמעות קריטית מבחינת האשם העומד לדין, והוא עשוי למצוא עצמו נדון לעונש בעל פוטנציאל פגיעה בחירותו ובקניינו. לצד חובת התביעה להוכיח כי הנאשם ביצע את המעשים אותם היא מייחסת לו בכתב האישום וזאת מעל לכל ספק סביר, היא נדרשת לעמוד בחובות צורניות הנוגעות לכתב האישום אשר נקובות בחוק.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי מוגש כתב אישום פלילי ומה המשמעות שלו?

   כתב אישום מוגש על ידי רשויות התביעה המוגדרות בחוק סדר הדין הפלילי. הגופים המרכזיים האמונים על הגשת כתבי אישום הם הפרקליטות והתביעה המשטרתית. נוסף עליהם, קיימים גורמים המוסמכים להגיש כתבי אישום שאינם חלק ממערך התביעה המשטרתית או הפרקליטות ואשר עוסקים באכיפת עבירות ספציפיות.

   גורמים אלו הם תובעים עירוניים ועורכי דין פרטיים מוסמכי המחלקה להנחיית תובעים של היועץ המשפטי לממשלה, אשר מטפלים בהגשת כתבי אישום בגין עבירות תכנון ובניה ועבירות על חוקי עזר עירוניים.

   ראשית, בעת הגשת תלונה במשטרה, חשוב לדעת כי לא כל תלונה תוביל לחקירה. בדומה לכך, גם בקשה לביטול תלונה במשטרה לא תמיד מתקבלת.

   במידה ונפתחה חקירה, אך החקירה לא הובילה לידי הגשת כתב אישום והתיק נסגר, מתבצע רישום משטרתי. ניתן לבצע מחיקת רישום משטרתי ע"י שינוי העילה שבגינה נסגר התיק ל"חוסר אשמה", או מן הטעם של חלוף הזמן.

   הגשת כתב אישום משמעותה שהמדינה סבורה כי קיימות די ראיות כי אדם או הגוף מסוים עבר עבירה המוגדרת עבירה פלילית, וכי קיים עניין ציבורי בהעמדתו לדין.

   איך אפשר לראות כתב אישום פלילי?

   כתב אישום פלילי הוא מסמך אשר נערך על ידי הגורם התובע מטעם המדינה והצד שיש לו גישה למסמך זה, לצד התביעה, הוא הצד הנאשם עצמו. באפשרות הנאשם לעיין בכתב האישום במזכירות בית המשפט או באתר נט המשפט. כמו כן, על פי חוק זכויות נפגעי עבירה, גם לנפגע עבירה זכות לעיין בכתב האישום שהוגש נגד מי שביצע עבירה כנגדו.

   לצד זאת, מי שאינו צד להליך יכול גם הוא להיחשף לכתב אישום אחד או יותר, במידה שהנהלת בתי המשפט אישרה לו את העיון. באפשרות אדם פרטי המעוניין לעיין בכתב אישום בתיק מסוים להגיש בקשה בכתב להנהלת בית המשפט ובקשתו תידון באופן פרטני על ידי מנהל בתי המשפט או מי שהוא הסמיך לטובת העניין.

   מה קורה אחרי הגשת כתב אישום פלילי?

   לאחר הגשת כתב אישום במזכירות בית המשפט הרלוונטי, המזכירות עורכת פתיחת הליך חדש תחת הכותרת "ת"פ" שהיא ראשי תיבות של המילים "תיק פלילי". ההליך זוכה למספר ייחודי המורכז ממספר סידורי בן מספר ספרות ולאחריהן מספר החודש ומספר השנה בה הוגש ההליך. לדוגמה, כתב אישום שהוגש בחודש אפריל 2023 עשוי לקבל את מספר ההליך הבא – 11111-04-23.

   לאחר פתיחת התיק באופן רשמי במזכירות, נקבע מועד לקיום הדיון הראשון בתיק וזהות הגורם השיפוטי אשר ידון בו. במקביל משוגרים לנאשם ולתביעה זימונים לאותו מועד ולנאשם נשלח גם העתק מכתב האישום ומידע אודות אפשרותו להגיש בקשה לדחיית מועד המשפט, סנקציות שיוטלו עליו במקרה שלא תייצב ואפשרותו להגיש בקשה למינוי סניגור ציבורי.

   כיצד נראה כתב אישום פלילי?

   כתב האישום נדרש על פי חוק לכלול את בית המשפט אליו מוגש האישום, את פרטי המאשימה, את פרטי הנאשם, את הוראות החיקוק בהן מואשם הנאשם, את רשימת עדי התביעה, ואת פרטי המעשה הפלילי עצמו אשר נדרשים לכלול את העובדות המגבשות את העבירה, את מקום ביצוע העבירה ואת מועד ביצוע העבירה.

   במקרים המתאימים, על התביעה לכלול הודעה בדבר אפשרות מצד התביעה כי תעתור למאסר בפועל במקרה שהנאשם יורשע והודעה על אפשרותו לייצוג של סניגור ציבורי על פי חוק הסניגוריה הציבורית. כך נראה כתב אישום טיפוסי:

   בבית משפט השלום בטבריה                                                                                                                                                                                                                                 ת"פ –

   המאשימה:            מדינת ישראל
   באמצעות פרקליטות מחוז צפן

   נגד

   הנאשם: פלוני בן אלמוני פלמוני
   ת.ז 000000000
   מרחוב פלוני 540, טבריה

   כתב אישום
   א. העובדות:

   ביום 1.1.2015 בסביבות השעה 21:00 או בסמוך לכך, החזיק הנאשם בביתו שברחוב פלוני 540, בטבריה, 100 גרם של סם מסוכן מסוג קוקאין שלא לצריכה עצמית וללא אישור מאת המנהל.
   במעשיו האמורים לעיל, החזיק הנאשם סם מסוכן שלא לצריכה עצמית.

   ב. הוראות החיקוק בהם מואשם הנאשם:

   החזקת סמים שלא לצריכה עצמית – עבירה לפי סעיף 7(א) + (ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל"ג-1973.

   ג. עדי התביעה:

   1. פלוני 1 – תחנת טבריה, משטרת ישראל.
   2. פלוני 2 – תחנת טבריה, משטרת ישראל.
   3. פלוני 3 – מעבדת סמים ארצית, משטרת ישראל (חוות דעת מומחה).

   עו"ד פלוני אלמוני
   סגן בכיר בפרקליטות מחוז צפון

   תיק משטרה מספר 111111/2000
   10.1.2015

   הודעה לנאשם

   הנאשם יכול שימונה לו סניגור ציבורי אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995.

   הודעה לבית המשפט

   בהתאם לסעיפים 15 ו- 15א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, מודיעה המאשימה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל בנוגע לנאשם.

   האם ניתן לתקן את כתב האישום ואף להחמיר אותו?

   על פי חוק סדר הדין הפלילי, באפשרות התביעה לתקן את כתב האישום בשלב שבין הגשת כתב האישום ועד לתחילת המשפט. המונח תחילת המשפט מתייחס לשלב שבו הוקרא לנאשם כתב האישום והוא אישר את תוכנו. עם זאת, ככל שתיקון כתב אישום שהוגש בבית משפט שלום כולל ציון עבירה בסמכות בית משפט מחוזי, על התביעה למחוק את כתב האישום ולהגישו מחדש לבית המשפט המחוזי.

   לאחר הקראת כתב האישום לנאשם, תיקון כתב האישום יכול להיעשות רק ברשות בית המשפט. כך, במידה שהתביעה מבקשת להוסיף או לשנות עובדות מסוימות, או להוסיף עד לרשימת עדי התביעה, עליה להגיש בקשה ובאפשרות בית המשפט לדחות אותה במידה שימצא כי קבלת בקשת התביעה לתיקון תפגע ביכולתו של הנאשם להתגונן מפני האישום.

   האם אפשר לבטל כתב אישום פלילי?

   ביטול כתב אישום פלילי הוא אחד הכלים הנתונים בידי בית המשפט במסגרת ההליך הפלילי. החוק מאפשר לבית המשפט לבטל את כתב אישום לבקשת ההגנה, כאשר הטעמים לביטול כתב אישום פלילי מנויים בסעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי. טעמים אלו כוללים בין היתר התיישנות של העבירה, היעדר סמכות מקומית או עניינית ופגם בהליך הגשת כתב האישום.

   יחד עם זאת, אחד הטעמים הייחודיים ביותר על בסיסם עשוי בית המשפט לבטל את כתב האישום הוא הגנה מן הצדק. מדובר בסעיף כללי המאפשר לבית המשפט לבטל את כתב האישום במקרה שבו סבר שניהול ההליך הפלילי נוגד עקרונות של צדק והגינות משפטיים. בית המשפט יכול להגיע למסקנה זו אם יוכח לו לדוגמה שהגשת כתב האישום מהווה אכיפה בררנית או שהעמדתו של הנאשם לדין בוצעה תוך שיהוי בלתי סביר.

   שימוע לפני כתב אישום פלילי

   אף שהרשעת אדם בדין פלילי דורשת מהמדינה להוכיח את אשמתו מעל לכל ספק סביר, עצם הגשת כתב האישום היא בעלת השפעה פוגענית לכשעצמה. על כן, מורה החוק כי ביחס לאישומים המייחסים לאדם ביצוע עבירות מסוג פשע – עבירות שהעונש בצדם הוא מעל 3 שנות מאסר – על המדינה לאפשר לנאשם להשמיע את טענותיו באוזניה, בטרם קבלת החלטה סופית על הגשת כתב אישום כנגדו.

   החוק מאפשר לנאשם פרק זמן של 30 יום להעלות את טיעונו בפני התביעה. על מנת להיערך לשימוע כדבעי, ניתנת לנאשם האפשרות לעיין בעיקרי חומר הראיות שנאסף כנגדו ובמקרים מסוימים, בהסכמת התביעה, באפשרות בא כוחו של הנאשם להיפגש עם התביעה פנים מול פנים ולהעלות את טיעוניו מדוע יש להימנע מהגשת אישום בעל פה.

   האם כתב אישום פלילי מותר לפרסום?

   הכלל במשפט הפלילי הוא קיום הדיון בפומבי. פירוש הדבר כי למעט במקרים בהם מוצא בית המשפט לנכון לאסור פרסום כל פרט אודות הליך פלילי מסוים או שהוא מוצא לנכון לקיים את הדיון בהליך בדלתיים סגורות, באפשרות כל אדם להיות נוכח בדיון ולהיחשף לתוכן האשמה המיוחסת לנאשם. יחד עם זאת, צפייה בתוכן כתב אישום עצמו למי שאינו צד להליך, אפשריים רק באישור הנהלת בתי המשפט.

   לצד זאת, קיימים כתבי אישום שתוכנם חסוי בדרך כלל, בין אם מכוח החוק ובין אם לשם הגנת עניינם של קטינים. מדובר בכתבי אישום המתנהלים נגד קטינים, וכתבי אישום שבהם קטינים הם נפגעי עבירות מין או נפגעי עבירות אלימות בתוך המשפחה. כמו כן, באפשרות נאשמים לבקש לאסור את פרסום כתב האישום נגדם אם יצביעו על טעם מיוחד המצדיק זאת.

   האם ניתן לטעון ללשון הרע בהגשת כתב אישום פלילי שמסתיים בזיכוי?

   חוק איסור לשון הרע כולל הוראה מיוחדת לפיה הוא אינו חל ביחס להליך פלילי. פירוש הדבר כי אין אפשרות לתבוע תביעת לשון הרע את המדינה במקרה שבו אישום שהגישה הסתיים בזיכוי. יחד עם זאת, באפשרות מי שזוכה לתבוע מהמדינה פיצויים על פי מקור חוקי עצמאי המפורט בסעיף 80 לחוק העונשין.

   במסגרת תביעת פיצויים, נבדק שיקול הדעת המנהלי של התביעה ואופן הפעלתו במסגרת ההחלטה להגיש כתב אישום כנגד מי שזוכה. זיכוי אדם עשוי להקנות לו פיצויים הן על הוצאות שהוציא לשכירת שירותיו של עורך ידן והן פיצוי על שהותו במעצר ושלילת חירותו, אם בית המשפט מצא שלא היה יסוד להעמדת הנאשם לדין או בהתקיים נימוקים אחרים המצדיקים פיצוי.

   האם ניתן לעצור אדם לפני שמגישים נגדו כתב אישום פלילי?

   מעצרו של אדם אפשרי כאשר מדובר במי שקיים חשד כי ביצע עבירה שאינה עבירת חטא, קרי עבירה שהעונש בצדה הוא מעל 3 חודשים מאסר. המעצר בטרם הגשת כתב אישום יכול להימשך שבועות ארוכים, עד לגיבוש תשתית ראייתית כנגדו, והוא נועד למנוע מהחשוד לסכן את הציבור בשלב החקירה וכן למנוע ממנו לשבש את פעולות החקירה שמבצועות על ידי המשטרה בעניינו.

   סיכום

   כתב אישום הוא האמצעי הפורמלי המשמש לצורך העמדת אדם לדין במסגרת ההליך הפלילי בפני בית המשפט. תוכן כתב האישום אינו חשוף באופן רגיל למי שאינו צד להליך, אולם ניתן לבקש העתק ממנו מהנהלת בתי המשפט. על כתב האישום לכלול מספר פרטים בהם נוקב החוק, ובמקרים מסוימים באפשרות התביעה לשנות את נוסחו ומן הצד השני, באפשרות ההגנה לבקש מבית המשפט לבטלו.

   *אנחנו עושים מאמצים לדייק בתוכן המופיע באתר כתב אישום פלילי OutLawCrime ועדיין – יובהר כי התוכן אינו תחליף לייעוץ משפטי אישי. המסתמך על האמור – עושה זאת באחריותו.

   כתב אישום פלילי - שאלות נפוצות

   מהו כתב אישום פלילי ומה הוא כולל?

   כתב אישום פלילי הוא מסמך שהמדינה מגישה כנגד אזרח. הגשת כתב אישום פלילי למעשה פותחת את ההליך הפלילי המתנהל כנגד אותו אזרח. במסמך כתב האישום, מצוינים פרטיו האישיים של הנאשם, ובראשם שמו, פרטי המאשימה (המדינה) ובא כוחה, וכן בית המשפט שאליו כתב האישום מוגש. בנוסף, מצוינות העובדות שהתביעה טוענת להתקיימותן, ובכך טוענת שהאזרח ביצע עבירה פלילית, מצוינים שמות העבירות וסעיפי החקיקה שאוסרים על ביצוען, וכן שמות עדי התביעה.

   הוגש נגדי כתב אישום פלילי – מה עלי לעשות?

   אדם המוגש נגדו כתב אישום פלילי צריך לפנות לעורך דין פלילי. עורך הדין הפלילי פונה למשטרת ישראל או לפרקליטות המדינה (תלוי איזה גוף הוא התובע) כדי לקבל את ממצאי החקירה ולבחון את הראיות כנגד האדם שמוגש נגדו כתב אישום פלילי.

   איך מתנהל הדיון בבית המשפט לאחר הגשת כתב אישום פלילי?

   לאחר הגשת כתב אישום פלילי, בדיון בבית המשפט מציג עורך הדין הפלילי את הסדר הטיעון, במידה והושג כזה. אם לא הושג, עורך הדין מוסר את תשובתו של הנאשם לכתב האישום – האם הוא מודה בכך שהוא אשם או שמא הוא כופר בעובדות המיוחסות לו. לאחר מכן, נקבע מועד ל"דיון הוכחות". בסופו של דיון ההוכחות, שבו נוכחים גם עדי תביעה ועדי הגנה, בית המשפט קובע האם יש להרשיע את הנאשם, ואם כן – מהו העונש שיש להטיל עליו, או לזכות אותו.

   האם ניתן לבטל כתב אישום פלילי?

   כתב אישום ניתן לביטול רק על ידי הגורם התובע, קרי משטרת ישראל או פרקליטות המדינה. אין להתבלבל – המתלונן לא יכול לבטל כתב אישום. לאחר שהוא הגיש את התלונה, הוא כבר לא מהווה כל צד להליך. לצד זאת, יש לציין שלאחר שעורך הדין הפלילי מקבל את ממצאי החקירה ובוחן את הראיות כנגד האדם שמוגש נגדו כתב אישום פלילי, הוא מנהל עם התביעה משא ומתן, שיכול להוביל לביטול כתב האישום, אם התביעה השתכנעה שלא קיימות מספיק ראיות כדי להרשיע את הנאשם, או שאין עניין לציבור בניהול התיק.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף